Úvod

  • Univerzity Spartacus je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2022 a ktorého dlhodobým cieľom je realizácia Univerzitného hokejového programu v meste Košice. Hokejový tím University Spartacus je tvorený študentmi denného aj externého štúdia na všetkých troch univerzitách sídliacich v meste Košice – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. University Spartacus je od sezóny 2022/23 členom Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).
  • Cieľom projektu University Spartacus je realizácia aplikovaného výskumu a vývoja (R&D) na univerzitách v meste Košice do praxe.